Dam Pracę

(1/2 etatu) w Biurze Egzekucji Administracyjnej

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU, ul. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO – poborca (1/2 etatu) w Biurze Egzekucji Administracyjnej.

Data ogłoszenia: 19 luty 2014 r.
Wykształcenie: co najmniej średnie

1. Wymagania niezbędne:
A) Obywatelstwo polskie.
B) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
C) Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
D) Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
A) Minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji na stanowisku poborcy skarbowego lub w dziale egzekucji podatkowej lub sądowej.
B) Prawo jazdy kat. B.
C) Dysponowanie własnym samochodem osobowym do celów służbowych.
D) Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy Ordynacja Podatkowa, ustawy KPA.

2. Wymagania dodatkowe:
A) Biegła znajomość obsługi komputera.
B) Samodzielność i stanowczość w podejmowanym działaniu.
C) Wysoka kultura osobista.
D) Odporność na trudne sytuacje zawodowe.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
A/ Badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej.
B/ Prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym stosowanie wszystkich środków egzekucyjnych.
C/ Realizowanie przydzielonych tytułów wykonawczych poprzez pobranie gotówki, wydawanie prawidłowo wystawionych pokwitowań z kwitariusza na pobranie kwoty.
D/ Terminowe rozliczanie się z pobranych należności przez wpłatę na konto Urzędu.
E/ Orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej.
F/ Wnioskowanie do sądu o wyjawienie przez dłużnika majątku.
G/ Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstania zaległości zagrożonych przedawnieniem.
H/ Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego i relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych celem udokumentowania prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
I/ Dokonywanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanego w celu zapobiegnięcia udaremnienia egzekucji.
J/ Przeprowadzanie wywiadu w terenie w celu pozyskania informacji o zobowiązanym.

4. Warunki pracy:
Praca biurowa, stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon), praca w terenie. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych (brak windy).
Godziny pracy: 20 godzin w tygodniu do indywidualnego ustalenia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Brzesku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty:
A) List motywacyjny.
B) Życiorys – curriculum vitae.
C) Kserokopie świadectw pracy, oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku aktualnego zatrudnienia.
D) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
E) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
F) Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
G) Oświadczenie o treści:
„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
H) Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz 1458 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą do 7 marca 2014 r.
(decyduje data stempla urzędu pocztowego).
pod adresem:
Urząd Miejski w Brzesku
ul. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101)
32-800 Brzesko
z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko poborcy w Biurze Egzekucji Administracyjnej”
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych będą o tym fakcie informowane listownie lub drogą e-mailową.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/6863100 wew.114.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button