Aktualności

Nowy chodnik w Przyborowie. Niebawem inwestycje w Bielczy i Borzęcinie

Zakończono realizację I etapu budowy chodnika przy drodze powiatowej 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w miejscowości Przyborów. Wykonanie zadania było możliwe dzięki zawartemu porozumieniu z Powiatem Brzeskim, na mocy którego powiat przekazał wykonanie inwestycji Gminie Borzęcin. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3 PGR w wysokości 98% kosztów realizacji zadania.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej Przyborów – Szczepanów na długości 358 metrów. Zrealizowano niezbędne prace przygotowawcze związane z przebudową sieci teletechnicznej, wykonano chodnik wraz ze zjazdami i odwodnieniem oraz miejscowe poszerzenia jezdni.

Koszt zadania, zgodnie z kosztorysem powykonawczym, wyniósł 720 144,21 złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Polski Ład to kwota 705 741,33 złotych (co stanowi 98% wartości robót), a pozostałe 2%, tj. 14 402,88 złotych stanowi wkład własny Gminy Borzęcin i Powiatu Brzeskiego – po 1% każda ze stron.

Roboty związane z budową chodnika w Przyborowie wykonała firma Kamil Krupa KAM-TRAS-KOP ze Strzelec Wielkich.

Gmina Borzęcin jest jedyną gminą w powiecie brzeskim, która przejęła od powiatu realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych.

– Takie działania, mając świadomość możliwości pozyskania środków, podjęliśmy w przypadku chodników w Łękach i Przyborowie, co w konsekwencji przyniosło oczekiwane efekty w postaci pozyskanego przez gminę Borzęcin dofinansowania z funduszy zewnętrznych w wysokości 98 procent wartości zadania. Dzięki temu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zrealizujemy te inwestycje szybciej i taniej, gdyż budżet gminy, jak i budżet powiatu poniosą niewielkie koszty wkładu własnego – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Jak zapowiada wójt Kwaśniak, niebawem ruszy drugi etap robót przy drogach powiatowych w Łękach i Przyborowie, które będą realizowane przez gminę Borzęcin na podstawie zawartego z powiatem brzeskim porozumienia i dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu.

Rozpoczyna się także budowa chodnika przy drodze powiatowej w Bielczy od skrzyżowania do cmentarza parafialnego. W przyszłym roku realizowane będą prace budowlane na odcinku od Urzędu Gminy w kierunku młyna w Borzęcinie wraz z przebudową skrzyżowania w centrum miejscowości. W obu tych inwestycjach gmina Borzęcin partycypuje w wysokości 50% wartości wkładu własnego powiatu.

Wykonany również zostanie projekt budowlany – jako kontynuacja budowy chodnika w Borzęcinie Dolnym – do skrzyżowania z drogą wojewódzką 964, jak również projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w tej miejscowości. Prowadzone będą prace projektowe w zakresie III etapu budowy chodnika w Przyborowie w kierunku Szczepanowa (do granicy gminy Borzęcin), wykonania projektu przebudowy skrzyżowania dróg gminnych „Bielcza – Biadoliny” i „Biedacz – Grądy” oraz budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi „Biedacz – Grądy” w kierunku kaplicy „Na Górach”.

(tell)

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button