Aktualności

Promesa dla powiatu brzeskiego na rozwój kształcenia zawodowego

W dniu 23 marca 2017 r. Starosta Brzeski Andrzej Potępa odebrał promesę w wysokości 4 514 832,15 zł na realizację projektu pn. „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W związku z realizacją ww. projektu zostanie utworzone Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, które ma stanowić wsparcie dla pozostałych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie brzeskim tj.: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, Zespół Szkół w Szczurowej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej.

W działalność CKZ włączeni zostaną przedsiębiorcy jako główni partnerzy odpowiedzialni za realizację praktyk i staży dla uczniów oraz czynnie uczestniczący w doskonaleniu zawodowym nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. W ramach współpracy z pracodawcami powołana zostanie Rada Programowa, której zadaniem będzie monitorowanie jakości kształcenia, opiniowanie programów nauczania oraz proponowanie kierunków dalszego rozwoju powiatowego szkolnictwa zawodowego.

Zgodnie z tradycją powiatu brzeskiego oraz ogromnym potencjałem bazowo-kadrowym wiodącą będzie branża elektryczno – elektroniczna – jedyna w subregionie tarnowskim. Branże wspomagające to: administracyjno – usługowa i turystyczno – gastronomiczna.

Wybór branży wiodącej podyktowany był m.in. analizą zawodów deficytowych w powiecie brzeskim oraz wysokimi wynikami egzaminów zawodowych.

                W ramach projektu zostaną zmodernizowane pracownie przedmiotowe, a przede wszystkim pracownia elektryczno – mechatroniczna poprzez wykonanie prac remontowych oraz zakup nowoczesnego sprzętu. Łączny koszt wyposażenia w ramach projektu wyniesie prawie 600 tys. zł. Ponadto zostaną zorganizowane wizyt zawodoznawcze i przeprowadzone kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla uczniów i nauczycieli m.in.: kurs operator wózków widłowych, kurs prawo jazdy kat. B, kurs warsztaty aplikacji multimedialnych, kurs spawania metodą TIG i MAG, kurs elektrotechniki pojazdowej, sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych, kurs programowania i tworzenia aplikacji internetowych w języku PHP, kurs barmański itp. na ponad 2 mln. zł.

Zorganizowane zostaną staże u pracodawców dla uczniów, w których weźmie udział ponad 460 uczniów na kwotę 1 250, 000,00 zł (stypendia stażowe i doposażenie stanowisk pracy, koszty opiekuna).

                Efektem projektu będzie uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez uczniów poprzez udział w zaproponowanych formach wsparcia, pozwalających wzmocnić ich pozycję na rynku pracy, z uwagi na fakt rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów branż zawodowych.

Powiązane artykuły

Back to top button