Aktualności

Trwa konkurs fotograficzny

Gmina Szczurowa ogłasza konkurs dla wszystkich pasjonatów fotografii
„Moja Mała Ojczyzna w Obiektywie”. Prace konkursowe wraz z kompletną dokumentacją należy do dnia 30 czerwca 2012 r. przesyłać pocztą na adres Organizatora: Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora – sekretariat UG Szczurowa, I piętro, pok.20 z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna w Obiektywie” w zamkniętej kopercie.

Dla autorów najciekawszych prac przewidziano nagrody i wyróżnienia.

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie osoby niepełnoletniej

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE”.  
 
Cel konkursu

    Promocja gminy Szczurowa poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych (np. kapliczki, centra wsi, obiekty użyteczności publicznej i inne) za pomocą fotografii. Wykonana fotografia ukazująca piękno, klimat i charakter gminy Szczurowa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia z gminą, stanowić jej wizytówkę, zachęcać turystów do odwiedzenia gminy i czynnego wypoczynku na jej terenie;
    Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu;
    Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania Gminy Szczurowa;
    Opublikowanie najlepszych fotografii w wydaniu albumowym o Gminie Szczurowa.

Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Gmina Szczurowa działająca przez Urząd Gminy z siedzibą w Szczurowej. Partnerem konkursu jest Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA.
 
Uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Szczurowa.
 
Jury

    Prace są oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni laureatów.
    Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Warunki uczestnictwa

    W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie, nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach, które pokazują gminę Szczurowa w jak najciekawszych ujęciach.
    Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, pomysłowość, oryginalność fotografii, prezentacja piękna naszej gminy i jej zabytków oraz jakość wykonania fotografii.
    Zgłoszone do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć, miejsce i obiekt znajdujący się na fotografii.
    Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie.
    Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczurowa, w mediach oraz w albumie promocyjnym i innych publikacjach związanych z promocją gminy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 1333 poz. 8830).
    Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
    W przypadku prac z wykorzystaniem wizerunku osób prywatnych, potrzebne będzie wraz ze zdjęciem oświadczenie że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację w materiałach i wydawnictwach pokonkursowych.
    Zdjęcia należy dostarczyć w postaci elektronicznej (na płycie CD) z załączonym wydrukiem, należy nadsyłać fotografie w wysokiej jakości (np. stopień kompresji 10), w formacie *.jpg, których dłuższy bok ma min. 2500 pikseli (lub więcej).
    Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć pojedyncze fotografie lub cykl zdjęć.
    Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest załączenie wraz ze zdjęciem wypełnionej „karty zgłoszenia do konkursu” oraz oświadczenia (jeżeli jest wymagane). Formularz karty i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.szczurowa.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczurowej. Nie będą brane pod uwagę prace bez wymaganego oświadczenia i wypełnionej karty uczestnictwa.
    Organizatorowi będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac fotograficznych, które zostały nagrodzone w ramach niniejszego konkursu.

Miejsce i termin nadsyłania prac

    Fotografie należy przesyłać pocztą na adres Organizatora: Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora – sekretariat UG Szczurowa, I piętro, pok.20 z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna w Obiektywie” w zamkniętej kopercie.
    Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2012 r. Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenia w sekretariacie UG w Szczurowej.
    Ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu 2012 r. Zostaną one również opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione pocztą.

Nagrody i wyróżnienia

    W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów najciekawszych fotografii.
    a)     I miejsce – nagroda rzeczowa o równowartości 300,00 zł,
    b)     II miejsce – nagroda rzeczowa o równowartości 200,00 zł,
    c)     5 wyróżnień o równowartości nagród rzeczowych po 100,00 zł;
    Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie podany na stronie urzędowej Gminy Szczurowa, a laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
    Organizator konkursu przed oficjalnym wręczeniem nagród rzeczowych skontaktuje się z laureatami celem ustalenia i możliwości wyboru nagrody rzeczowej.
    Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody głównej w związku z niskim poziomem prac lub dokonania innego podziału nagród z zachowaniem zasady rozdysponowania całej puli.

Postanowienia końcowe

    Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania prowadzenia, zmiany lub przedłużenia konkursu wrazie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w jego celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych, publikacjach promujących Gminę Szczurowa oraz we własnych wydawnictwach.
    Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
    Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji Gminy Szczurowa, pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno – prawną, odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.
    Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.
    Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
    Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
    Dodatkowych informacji udzieli p. Beata Marzec, tel. 14 671-43-84 lub e-mail: bmarzec@szczurowa.pl

Powiązane artykuły

Back to top button