Aktualności

W Bielczy i Borzęcinie bezpieczniej przy „powiatówkach”

Blisko 407 tysięcy złotych wydatkowano na prace związane z budową i projektowaniem chodników, jak również prace odtworzeniowe przy drogach powiatowych w gminie Borzęcin. W ramach ich realizacji wykonano rozbiórkę chodnika w Bielczy wraz z odtworzeniem rowu oraz  dokumentację projektową chodnika wraz z budową 360 – metrowego odcinka w Borzęcinie. Poniesiono również nakłady na przygotowanie projektów technicznych dla budowy chodników w Przyborowie i Bielczy. Gmina Borzęcin partycypowała w kosztach realizacji przedsięwzięć w wysokości 50% ich wartości, przy czym kwotę 160 tysięcy złotych rozliczono z dotacji na 2014 rok, a pozostała kwota rozliczona zostanie w ramach realizacji zadań w 2015 roku.

W ramach realizowanych w Bielczy prac budowlanych wykonano rozbiórkę istniejącego chodnika, rurociągu i przystanku autobusowego, roboty ziemne wraz z plantowaniem skarp i dna wykopów, zabezpieczenie przejść wodociągu i gazociągu, umocnienie dna korytkami żelbetonowymi, ubezpieczenie skarp rowu płytami ażurowymi, konserwację studzienek ściekowych i przepustów rurowych oraz montaż słupków i barier ochronnych stalowych. Wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 254 tysięcy złotych.

W Borzęcinie, w ciągu drogi powiatowej od młyna w kierunku Borzęcina Dolnego, wykonano chodnik na odcinku 360 metrów. W ramach zadania zrealizowano prace przygotowawcze, wbudowano obrzeża betonowe, wykonano podbudowę pod chodnik, wyregulowano włazy studni chłonnych oraz położono nawierzchnię z kostki brukowej. Wartość nakładów na realizację zadania zamknęła się kwotą blisko 83 tysięcy złotych.

Jak zapowiada Anna Rogóż, radna Rady Powiatu Brzeskiego prace przy budowie chodnika Borzęcin Górny (młyn) – Borzęcin Dolny będą w roku bieżącym, na kilkusetmetrowym odcinku kontynuowane.

Powiązane artykuły

Back to top button