Aktualności

Zarząd Powiatu Brzeskiego rozdzieli 200 tysięcy złotych

200 tysięcy złotych na dotacje z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Powiatu Brzeskiego rozdzieli 200 tysięcy złotych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Oferty przyjmowane są od 27 stycznia do 17 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

O dotacje mogą się starać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.).

Powiat Brzeski od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi poprzez kontynuację współpracy finansowej – ogłaszanie otwartych konkursów ofert oraz pozafinansowej w zakresie doradztwa.

W 2016 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 68 zadań publicznych Powiat Brzeski przekazał w sumie 180 tysięcy złotych. Najwięcej pieniędzy zostało przyznanych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na organizację imprez, prowadzenie zajęć sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej oraz aktywizowanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu przekazano w ubiegłym roku 60 tysięcy złotych.  Po 40 tysięcy złotych przeznaczono na zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia oraz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Jedenaście organizacji otrzymało dotację na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym organizację przedsięwzięć patriotycznych realizowanych na terenie powiatu brzeskiego, mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tożsamości i tradycji narodowych oraz edukacji obywatelskiej.
Środki finansowe przeznaczono również na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button