Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna – masz do tego prawo!

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.

Na terenie Powiatu Brzeskiego utworzone zostały cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP). Jeden z tych Punktów usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).

Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch PNPP udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem – natomiast w pozostałych dwóch PNPP, prowadzonych przez organizację pozarządową, porad udzielają adwokaci lub w ramach zastępstwa również adwokaci i radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynnościach bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

 

Podstawowe zasady:

 

  1. 1.Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.1.    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

1.2.    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

1.3.    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

1.4.    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

  1. 2.Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

2.1.    spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2.2.    spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

2.3.    spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

  1. 3.Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

3.1.    osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

3.2.    osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z późn. zm.);

3.3.    kombatantom tj. osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.);

3.4.    weteranom tj. osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203);

3.5.    osobom, które nie ukończyły 26 lat;

3.6.    osobom, które ukończyły 65 lat;

3.7.    osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

 

  1. 4.Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej ww. osoby uprawnione, o których mowa:

4.1.    w pkt 3.1 – wykazują przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby te przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

4.2.    w pkt 3.2 – wykazują przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

4.3.    w pkt 3.3 – wykazują przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4.4.    w pkt 3.4 – wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

4.5.    w pkt 3.5 i 3.6 – wykazują przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4.6.    w pkt 3.7 – wykazują przez złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie.

 

  1. 5.Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3.1 – 3.6 wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
    w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania zgodnie z pkt 3.1 – 3.6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 4.1 – 4.5.

 

  1. 6.Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

 

  1. 7.Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

Powiązane artykuły

Back to top button