Aktualności

Rada Miejska Brzeska chce odszkodowania od Dody


Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku, radni uznali iż należy podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony dobrego imienia Gminy Brzesko. Chodzi o niefortunną wypowiedź Dody, podczas jej występów na brzeskim stadionie 19 maja br. Artystka wyraziła swoje zdziwienie postawą władz miasta mówiąc: „…utrudniano nam tutaj w mieście organizację koncertu. Nie wiem dlaczego? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam. Jest mi przykro, że burmistrz zrywał plakaty i nie dał pozwolenia na sprzedawanie piwa, co jest oczywiste na każdym koncercie; i utrudniał pod każdym możliwym kątem i robił pod górę – nie rozumiem tego. „

Radni specjalnym wnioskiem wyrazili swoje niezadowolenie, wnioskując o rozważenie podjęcia odpowiednich kroków prawnych i skierowaniu tej sprawy do sądu, celem ochrony dobrego imienia Gminy i pozyskania odszkodowania.

Poniżej przedstawiamy tekst uzasadnienia Rady Miejskiej do podjętego wniosku:

UZASADNIENIE:

W dniu 19.05.2012r. Dorota Rabczewska na pytanie reportera Tarnowskiej.TV czy spodziewała się większej frekwencji wielokrotnie m.in. odpowiadała, że w mieście utrudniono organizacje jej koncertu oraz że burmistrz zrywał plakaty. Te nieprawdziwe wypowiedzi trafiły na pierwsze strony gazet, na portale internetowe oraz zostały przesłane przez osoby anonimowe do największych wydawców gazet w Polsce. Było to działanie zamierzone, którego celem miało być podważenie autorytetu i skompromitowanie organów Gminy Brzesko. Działanie takie nie służy dobremu wizerunkowi Urzędu Miasta i mieszkańców całej Gminy Brzesko i nie można takiego stanu rzeczy akceptować.
Zgodnie z art. 43 k.c. do ochrony dóbr osobistych osób prawnych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie dóbr osobistych osoby fizycznej. Do kręgu dóbr osobistych osoby prawnej wchodzą dobra związane z jej identyfikacją (nazwa, firma) oraz dobre imię (sława, reputacja, autorytet) stanowiące odpowiednik czci osoby fizycznej. Dobra osobiste osób prawnych to wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba ta może funkcjonować zgodnie ze swoim zakresem działania. Takiemu stanowisku dał wyraz Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 14 listopada 1986 r., II CR 295/86 (OSNCP 1988, nr 2, poz. 4). Osoba prawna działa poprzez swoje organy stanowiące element jej konstrukcji, zatem działanie organu (osoby fizycznej) traktowane jest jako działanie samej osoby prawnej, jeżeli osoba ta działa w granicach kompetencji danego organu. W tym przypadku ma zastosowanie art. 212 k.k. chroni cześć i dobre imię każdej osoby, nie wyłączając Gminy z jej organami.
Również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2008 r. II CSK 111/08 mówi że, Burmistrz gminy jest jej organem, zatem podejmowane przez niego działania w ramach piastowanej funkcji przypisywane są gminie. Sposób działania organów gminy i jej służb ma znaczenie dla renomy i dobrego imienia. Jeżeli burmistrzowi przypisuje się nieprawdziwe działanie, to tym samym podważa się autorytet gminy i naraża ją na utratę zaufania społeczności samorządowej. Okoliczność, że burmistrz sprawuje funkcję publiczną, rozszerza wprawdzie granice dopuszczalnej krytyki, czy to w obronie uzasadnionego interesu wspólnoty gminy czy też w ramach szeroko pojętego interesu społecznego, nie otwiera jednak drogi do bezkarnego naruszania dóbr osobistych.
Wobec powyższego podjęcie takiego stanowiska na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku jest w pełni uzasadnione.

Powiązane artykuły

Back to top button