Aktualności

MOKRZYSKA. Nagroda przekuta na modernizację

W pierwszej połowie listopada zakończyła się modernizacja instalacji c.o. w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach. Koszt inwestycji wyniósł 53 988 złotych, z czego 40 tysięcy zł to nagroda finansowa zdobyta przez sołtysa Kamila Trąbę  wraz z mieszkańcami Mokrzysk przy wsparciu pracowników Urzędu Miejskiego w konkursie „Małopolska Wieś 2023” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 13 988 złotych to środki własne gminy.

Wymieniona została instalacja na parterze budynku. W miejsce starych części i urządzeń zamontowano miedziane przewody i stalowe grzejniki. Wszystko zostało scalone z istniejącą instalacją na piętrze. Modernizację przeprowadzili pracownicy Zakładu Instalacji Sanitarnych ze Złotej. Podczas remontu zadbano, aby nie zakłócać bieżącej działalności. Prace porządkowe wykonane w ostatnim etapie sprawiły, że cały obiekt zyskał na estetyce. Najważniejszy cel to jednak poprawa warunków pracy zatrudnionych tutaj osób i wszystkich, którzy korzystają z tego obiektu.

Modernizacja instalacji c.o. była w Mokrzyskach długo oczekiwana. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji pełni w tej miejscowości bardzo ważną funkcję kulturotwórczą. Tutaj mieści się filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, działa też świetlica wiejska. GOSiR jest miejscem spotkań niemal wszystkich organizacji i stowarzyszeń, między innymi Koła Gospodyń Wiejskich. Na parterze znajdują się pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby Strażaka Mokrzyska. W budynku organizowane są najważniejsze wydarzenia – począwszy od zebrań wiejskich, a na zabawach tanecznych kończąc. Stara instalacja centralnego ogrzewania nie była w stanie zapewnić pełnego komfortu zarówno pracownikom jak i osobom korzystającym z tego obiektu. O ile na piętrze budynku temperatura była wystarczająca, o tyle parter był zdecydowanie niedogrzany, co szczególnie odczuwane było przy mocniejszych mrozach. Po zakończonej niedawno modernizacji sytuacja diametralnie się zmieniła.

Ten remont był możliwy dzięki finansowej nagrodzie w wysokości 40 tysięcy złotych, którą Mokrzyska zdobyła w konkursie „Małopolska Wieś 2023” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Główną ideą konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców, z jednoczesnym promowaniem dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Konkurs podzielony był na trzy kategorie – Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. Mokrzyska zgłoszone zostały do tej pierwszej, w której o palmę pierwszeństwa rywalizowało 20 sołectw. Zajęły trzecie miejsce.

Perfekcyjna prezentacja

Aby otrzymać nagrodę, należało przejść przez dwa etapy konkursu. W początkowej fazie komisja zapoznała się z nadesłanymi przez uczestników konkursu materiałami audiowizualnymi przedstawiającymi dokonania poszczególnych sołectw. W drugim etapie reprezentacje miejscowości (i gmin, w których są położone) zakwalifikowanych do finału,  dokonywali już „na żywo” prezentacji dorobku i osiągnięć w ostatnich latach. Mokrzyska reprezentowane były przez sołtysa Kamila Trąbę, przedstawicielkę Rady Sołeckiej Jadwigę Brzózkę oraz dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju UM Barbarę Kuczek. Cała trójka do swojego występu przygotowała się bardzo starannie. Przedstawili między innymi historię budowy hali sportowej przy miejscowej Szkole Podstawowej, mającej kolosalne  znaczenie dla rozwoju mieszkańców nie tylko Mokrzysk, ale i całej gminy Brzesko.

Lista inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w Mokrzyskach jest imponująca. Wystarczy wspomnieć, obok budowy hali, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, w ramach której wykonano ocieplenie, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę kotłowni wraz z instalacją c.o. Wiele wydarzyło się w zakresie modernizacji dróg – na przykład na ulicach Na Stoku, Zarzecze, Sąsiedzkiej, Faustyny, Wiślanej bocznej, Dobrego Pasterza, Parafialnej, czy Sąsiedzkiej. W tym roku zakończono wszystkie procedury zmierzające do rozpoczęcia remontu ulicy Trakt Królewski. Przez ostatnie cztery  lata sporo zainwestowano w tzw. infrastrukturę towarzyszącą – na przykład oświetlenie uliczne, czy nowe wiaty przystankowe. Diametralnie zmieniono wizerunkowo i odnowiono między innymi centrum wsi i plac zabaw dla dzieci.  Na znajdującym się nieopodal stadionie sportowym wybudowana została nowa trybuna, a wokół trawiastego boiska zainstalowano oświetlenie, co sprawiło, że pod tym względem jest to jedyny tego typu obiekt w gminie Brzesko. Do pielęgnacji murawy służy niedawno zakupiony nowy ciągniczek. Warto zaznaczyć, że Mokrzyska są miejscowością, przez którą przemieszczają się rzesze pielgrzymów odwiedzających Szczepanów. Jest też stałym pierwszym przystankiem na trasie mającej ponad 40-letnią historię Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.

Wzorowa współpraca

Sołtys Mokrzysk wraz z Radą Sołecką ściśle współpracują z brzeskim samorządem, a także miejscową OSP i Kołem Gospodyń Wiejskich oraz lokalnymi przedsiębiorcami prywatnymi. Potrafi też znakomicie integrować i motywować mieszkańców do realizacji wspólnych działań.

Wiele inicjatyw realizowanych jest dzięki finansowaniu ze środków Gminy Brzesko i wsparciu z funduszy zewnętrznych (na przykład budowa hali i termomodernizacja budynku szkolnego). Tzw. projekty miękkie finansowane są z funduszu sołeckiego, funduszu składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz przez LGD „Kwartet na Przedgórzu” i lokalnych sponsorów. Sporo prac wykonywanych jest na zasadzie wolontariatu, przy zaangażowaniu mieszkańców, OSP, KGW oraz pracowników i uczniów miejscowej szkoły.

Powiązane artykuły

Back to top button